Talent

De talentpiramide van Let Them Play

Veel kinderen belanden in de verkeerde sport omdat ze de sport (moeten) kiezen die hun gezinsgenoten al deden of doen. Dat is jammer want een verkeerde sportkeuze verhoogt het risico dat kinderen afhaken. Zo missen ze een goede basis voor een gezond leven later als volwassene, maar ze missen ook veel spelplezier.

Een ander probleem in de jeugdsport is dat sportief talent lang niet altijd wordt opgepikt. En als talent toch wordt ontdekt, dan krijgen die beloftevolle kinderen of tieners niet altijd optimale begeleiding. Halen ze op een gegeven moment wél de top, dan kunnen velen zich daar niet lang handhaven, vanwege allerlei praktische, organisatorische, sociale, schoolgebonden, sportmedische, fysieke of mentale problemen. LTP speelt daarop in door:

 1. kinderen vanaf 5 jaar de kans te geven te achterhalen voor welke sporten ze de meeste natuurlijke aanleg hebben
 2. kinderen vanaf 12 jaar te testen op hun topsportpotentieel
 3. jonge elitesporters ondersteuning te bieden op weg naar de top
 4. jongvolwassen topsporters te begeleiden tijdens hun profsportcarrière

Deze doelgroepen komen overeen met de 4 lagen van de LTP TALENT-piramide. Dat is een operationeel model met de doelen die LTP beoogt. LTP focust daarbij altijd op de jonge sporter, maar betrekt ook zoveel mogelijk de omgeving, die vaak een belangrijke invloed heeft en een ook een nuttige bron van informatie is; in laag 1 richten we ons vooral tot de sportouders, in laag 2 gaan we in overleg met de sportclub, en in lagen 3 en 4 werken we maximaal samen met de persoonlijke entourage van de jonge elitesporter.

Deze doelgroepen komen overeen met de 4 lagen van de LTP TALENT-piramide. Dat is een operationeel model met de doelen die LTP beoogt. LTP focust daarbij altijd op de jonge sporter, maar betrekt ook zoveel mogelijk de omgeving, die vaak een belangrijke invloed heeft en een ook een nuttige bron van informatie is; in laag 1 richten we ons vooral tot de sportouders, in laag 2 gaan we in overleg met de sportclub, en in lagen 3 en 4 werken we maximaal samen met de persoonlijke entourage van de jonge elitesporter.

Talentoriëntatie

LTP benadert scholen, gemeenten, jeugdverenigingen, multisportclubs, bedrijven en sportouders om kinderen van 5 tot 16 jaar te laten testen op hun natuurlijke aanleg voor bepaalde sporttakken. LTP doet dat via het SportAnalytik-systeem, waarvan LTP de exclusieve vertegenwoordiger is in België.

Een testmoment kan in anderhalf uur worden afgerond en bestaat uit 8 proefjes en 1 lengtemeting die samen de constitutie, kracht, lenigheid, behendigheid, snelheid en tactische vaardigheden van een kind in kaart brengen. De individuele scores worden vergeleken met de gemiddelden van sekse- en leeftijdsgenoten. Elk kind krijgt een overzicht van de sporten waarvoor het de meeste aanleg heeft.

Meer weten? Surf naar onze gespecialiseerde SportAnalytik-site: www.sportanalytik.be

Talentopsporing

In deze laag van de piramide gaat LTP aan de hand van doorgedreven tests na wat het atletische potentieel is van jong sporttalent. De beoordeling van de sport-specifieke, technische vaardigheden laten we aan de respectieve sportbonden over.

Tijdens de opsporing van atletisch talent worden de jonge sporters gebenchmarkt ten opzichte van leeftijds- en ontwikkelingsgenoten. Zo komen ze te weten waar ze staan en wat hun potentieel is.

We opereren als dat kan in samenwerking met sportclubs of -federaties, die niet altijd de expertise, mensen of middelen hebben om geïdentificeerd talent duurzaam, deskundig en individueel te begeleiden op sportmedisch, conditioneel, psychologisch of organisatorisch gebied.

LTP erkent dat het sportpotentieel van een tiener niet alleen door lichamelijke of sporttechnische vaardigheden wordt bepaald, maar ook door psychosociale factoren. Daarom biedt LTP in samenwerking met sportpsycholoog Rudy Heylen een uitgebreide vragenlijst voor de kinderen aan, over topics als:

 • het algemene mentale welzijn
 • stressfactoren
 • motivatie
 • zelfredzaamheid
 • ondersteuning door de ouders

Talentmanagement

Aan de top van de LTP-piramide bieden we alle ondersteunings- en informatiefaciliteiten aan die ook in de laag van talentontplooiing vervat zijn, met daar bovenop:

 • In samenspraak met de sporter stellen we een carrièreplanning op met regelmatige follow-upmomenten.
 • Uitbreiding van de helpline uit tot een 24/7-hotline voor dienstverlening. Iemand van LTP is continu bereikbaar en LTP gaat indien nodig en mogelijk zelf ter plaatse om problemen op te lossen of te bemiddelen.
 • Management op maat van de sporter: LTP treedt zelf op al manager van de jonge elitesporter of werkt samen met een gevestigde managementrelatie.

Talentontplooiing

Zodra er sterke aanwijzingen zijn dat een tiener veel talent heeft en kans maakt ooit een profcarrière uit te bouwen, bieden we de ouder(s) of voogd en de jongeling zelf persoonlijke begeleiding door LTP TALENT aan.

 

Naast de ouders worden desgewenst ook andere volwassenen uit de sportieve entourage van de jonge sporter bij dit begeleidingstraject betrokken.

De begeleiding verloopt op maat van de sporter, maar kan in onderling overleg met de sporter, ouders en entourage de volgende elementen omvatten:

 • een intakegesprek met de tiener en de entourage
 • maandelijks evaluatiegesprek waarin de gebeurtenissen en actiepunten worden afgepunt en waarin vragen en problemen van alle aard kunnen worden besproken
 • extra overleg na afspraak

LTP assisteert bij acute problemen (medisch, organisatorisch, transport, psychische nood, overlijden of ziekte in de familie, bemiddeling…).

 • medische onderzoeksinfo opvragen die al beschikbaar is (bv. labresultaten)
 • doorgedreven sportmedisch onderzoek
 • maximale inspanningstest
 • revalidatiebegeleiding en/of -coördinatie na een blessure
 • sportpsychologische evaluatie door een sportpsycholoog
 • zelfbeeld
 • proactief: visualisatietechnieken etc.
 • reactief: bijstand in geval van moeilijkheden (concentratie, motivatie…)
 • coaching van de ouders op pedagogisch, psychologisch en organisatorisch gebied + zelfreflectie

Gespecialiseerde analyse en training met high-techapparatuur in samenwerking met Perform2Achieve:

 • analyse van de locomotorische verbeterpunten (Physimax)
 • isometrische (Forceframe) en dynamische (Forcedecks) krachtmetingen
 • hydratatiebegeleiding door (MX3)
 • corestabilitytraining op ICAROS
 • reactiesnelheid en cognitieve testing en training
 • ademhalingstraining (Idiag P100)
 • voedingsanalyse en begeleiding door de LTP-sportdiëtist
 • voedingssupplementen
 • contractbesprekingen
 • toegang tot een sportjurist voor juridische ondersteuning
 • evaluatie sport-schoolbalans
 • assistentie of klankbord in geval van problemen
 • bemiddeling op school
 • studieoriëntatie

LTP biedt na overleg ook korte (45 min.) informatieve onlineworkshops aan voor de sporter, sport(groot)ouders en andere geïnteresseerde jeugdsportbegeleiders over onderwerpen als:

 • de succesfactoren van topsport
 • slaaphygiëne
 • omgaan met alcohol en drugs
 • grensoverschrijdend gedrag
 • zelfredzaamheid, agendabeheer, reizen en heimwee
 • topsport en hogere studies
 • omgaan met managers, scouts en sponsors
 • transfers en contracten
 • sociale en communicatieve vaardigheden
 • dopingregels en signalen van doping herkennen
 • overtraining herkennen en aanpakken
 • leiderschapskwaliteiten aanscherpen of beter leren benutten

topsport en relaties

 • omgaan met de pers: hoe werken de media en hoe kun je dat benutten?
 • praktische mediatraining: interviews en cameratraining

Ouders van jongeren die we begeleiden kunnen deelnemen aan een  onliner forum waarin ze ervaringen kunnen uitwisselen.

Winkelwagen

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws