Privacybeleid

Wat doet Let Them Play?
Let Them Play is een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo,
Spikdorenveld 21, gekend onder het ondernemingsnummer 0761.929.456 en is actief op vlak van onder
meer het verlenen van (jeugd)sportadvies, -inlichtingen, -wetenschap onder de vorm van een boek,
magazine en digitaal platform. Daarnaast zal LTP ook talentdetectiekampen organiseren en ondersteunt
het bedrijf ook een charity project.

Let Them Play helpt de klant hierbij graag verder.

Om dit alles toe te laten, verwerkt Let Them Play in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens
van natuurlijke personen, en dit kan gaan om natuurlijke personen die (een potentiële) klant zijn van Let
Them Play of haar partners, de contactpersonen binnen het actieve netwerk van Let Them Play, haar
personeelsleden, enz.

Het aanspreekpunt voor al jouw vragen, verzoeken of klachten over deze verwerking van jouw
persoonsgegevens bij Let Them Play is:

Let Them Play: David Van Nieuwenhove
info@Let Them Play.be

Let Them Play hanteert een strikt privacy beleid in overeenstemming met de GDPR verordening en de
geldende wettelijke bepalingen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Let Them Play?
Let Them Play verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van bovenvermelde
activiteiten en in kader van de hieronder vallende types van overeenkomsten die met Let Them Play of
met een van de partners van Let Them Play worden gesloten en verwerkt. Het betreft ook die gegevens
die nodig zijn opdat Let Them Play haar commerciële activiteiten kan uitoefenen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om je naam, voornaam en contactgegevens, maar ook om je taalkeuze, je
ondernemings- of BTW-nummer, je bankrekeningnummer, kredietkaartnummer, paspoortgegevens,
emailadres en je websitegedrag. Maar ook de communicatie die je met Let Them Play voert als huidige
of potentiële klant.

Let Them Play verwerkt weinig gevoelige persoonsgegevens in de zin van de GDPR.
Wanneer er wordt ingeschreven op de nieuwsbrief van Let Them Play, ontvangt de betrokken persoon
op regelmatig tijdstip een nieuwsbrief op het aangegeven emailadres. Let Them Play gebruikt dit
emailadres enkel voor de diensten waarop er werd ingeschreven. Uiteraard kan er op eender welk
ogenblik worden uitgeschreven via de link onderaan elke nieuwsbrief of door een vraag daartoe via
email op het emailadres info@Let Them Play.be.

In het kader van eventuele door Let Them Play aangeboden diensten en activiteiten, kan het nodig zijn
dat Let Them Play bij deze sessies foto’s, beelden en/of audiovisuele opnamen dient te maken waarop
de klant (gedeeltelijk) zichtbaar of herkenbaar is. Dit om bijvoorbeeld de nodige analyses van de
sportprestaties te kunnen uitvoeren. Hiervoor zal Let Them Play steeds toestemming vragen aan de
betrokkenen via één van haar rechtsgronden (toestemming of overeenkomst) op het moment van
deelname van de betrokkene aan de desbetreffende sessie of activiteit. De klant is bewust van het feit
dat bij bepaalde activiteiten zulke foto’s, beelden en/of audiovisuele opnamen noodzakelijk zijn. We
maken uiteraard nooit misbruik van deze gegevens en gebruiken ze alleen om jou beter te kunnen helpen
bij het aanbieden van onze diensten, en dit steeds conform de toepasselijke wetgeving.

Juridische grondslag en doeleinden van de verwerking
De verwerking in het kader van voorgenomen of lopende overeenkomsten is meteen ook de belangrijkste
juridische grondslag van de gegevensverwerking door Let Them Play.
Verder kan ook jouw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in
overeenstemming met de GDPR gevraagd worden. Een gegeven toestemming kan in principe kosteloos
en elektronisch weer worden ingetrokken, tenzij er natuurlijk een andere juridische grond voor de
verwerking is.

In dit verband merkt Let Them Play op dat Let Them Play jouw gegevens ook kan verwerken vanuit
een ‘gerechtvaardigd belang’ voor de verwerking. Zo kan Let Them Play je bv. inlichten over nieuwe,
voor jou mogelijk interessante diensten indien je bijvoorbeeld bent ingeschreven op onze nieuwsbrief.
Let Them Play zal dit natuurlijk steeds binnen redelijke grenzen doen en nooit op een agressieve of door
jou niet-gewenste wijze.

Indien je een testimonial of getuigenis meedeelt aan Let Them Play met betrekking tot de door haar
aangeboden diensten en het gebruik hiervan, geef je toestemming, en heeft Let Them Play vrijblijvend
het recht, om deze testimonial of getuigenis mee te delen en kenbaar te maken op de website en platform
van Let Them Play, waarbij mogelijks ook bepaalde persoonsgegevens zoals bv. je naam, je postcode,
je functie, mee kunnen vermeld worden. Hierbij wordt uiteraard steeds in acht genomen dat specifieke
persoonsgegevens zoals bv. contactgegevens, volledige adressen, andere gevoelige gegevens, enzovoort
nooit op deze wijze publiek zullen kenbaar gemaakt worden via de publicatie van voormelde testimonial.
Indien je hierover vragen hebt, kan je ons ook steeds contacteren via onze aanspreekpunten zoals
voorzien in dit privacy beleid.

Bron van de persoonsgegevens
Let Them Play verkrijgt de persoonsgegevens die ze verwerken, in de eerste plaats van de betrokken
natuurlijke personen zelf (rechtstreeks dan wel via haar partners).

We maken uiteraard nooit misbruik van deze gegevens en gebruiken ze alleen om jou beter te kunnen
helpen.

Duurtijd van de verwerking
Let Them Play houdt de persoonsgegevens die ze verwerkt, niet langer bij dan nodig voor de doeleinden
van de verwerking. Dit wordt concreet en op regelmatige basis door Let Them Play geëvalueerd.

In principe bewaart Let Them Play de persoonsgegevens niet langer dan vijf (5) jaar te rekenen vanaf
het einde van de overeenkomst die met Let Them Play of één van haar partners werd gesloten dan wel
vanaf het moment waarop de gegevens werden bekomen (dit rekening houdend met de verjaringstermijn
van contractuele vorderingen). Indien noodzakelijk, vb. ingeval van een rechtsgeding, kan het zijn dat
de persoonsgegevens natuurlijk langer bijgehouden moeten worden.

De persoonsgegevens van haar personeelsleden houdt Let Them Play niet langer bij dan vijf (5) jaar na
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, tenzij ingeval van een rechtsgeding in welk geval de
gegevens kunnen worden verwerkt tot maximaal drie jaar na de definitieve afhandeling daarvan.

Eventuele gevoelige gegevens worden slechts bijgehouden voor de duur noodzakelijk voor de uitvoering
van de overeenkomst en prestaties tenzij ze op de ene of ander manier noodzakelijk bijgehouden moeten
worden om te kunnen aantonen dat Let Them Play de overeenkomst correct heeft uitgevoerd.

Let Them Play houdt de persoonsgegevens die ze verwerken, maximaal up-to-date en wist of verbetert
ze waar nodig.

Veiligheid van de persoonsgegevens
Let Them Play waarborgt de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens,
zowel technisch als organisatorisch. Let Them Play slaat belangrijke/gevoelige persoonsgegevens op
eigen beveiligde servers of op beveiligde servers van derde partijen.


Verwerking door / doorgifte aan externe partners
Let Them Play verwerkt de persoonsgegevens in de eerste plaats zelf (zowel intern als extern voor
informatie- en communicatiedoeleinden).

Let Them Play geeft gegevens enkel door aan partners als dit noodzakelijk is om bepaalde prestaties
vlot te laten verlopen. Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden natuurlijk meegedeeld. Let Them
Play geeft persoonsgegevens ook nog door aan externe partners maar dit in de mate dat dit nodig is voor
het vervullen van haar activiteiten. Voorts kunnen persoonsgegevens tevens gedeeld worden met
partners, leveranciers of andere aangestelde van Let Them Play wanneer de verwerking door deze
derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de
afhandeling met betrekking tot producten, diensten, websites, etc. Met deze partners, leveranciers of
andere aangestelde zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken
van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens
garanderen.

De doorgifte van persoonsgegevens aan buitenlandse partijen ook buiten de EU indien dit in het kader
van de uitvoering van overeenkomsten en prestaties absoluut noodzakelijk te zijn voor de uitvoering van
de overeenkomst met de klant, en de klant geeft dan ook toestemming voor deze verwerking in de
algemene of bijzondere voorwaarden van de overeenkomst met Let Them Play. Ze is ook in het belang
van de klanten.

Als Let Them Play persoonsgegevens doorgeeft aan iemand buiten de EU die niet op een lijst met
‘veilige landen’ (in het kader van de GDPR) staat, dan zal ze hiervoor in de mate van het mogelijk de
passende veiligheidswaarborgen afdwingen.

Let Them Play ziet er maximaal op toe dat de externe partners die voor haar persoonsgegevens
verwerken of die (mee) verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, de bepalingen van de GDPR
naleven. Daartoe wordt er gestreefd om zoveel mogelijk ‘verwerkingsovereenkomsten’ af te sluiten met
de belangrijkste partners.

Jouw rechten onder de GDPR
Let Them Play waarborgt dat jij als betrokken natuurlijk persoon de rechten kan uitoefenen die de GDPR
je verleent (informatie; inzage; kopie; verbetering; vergetelheid; beperking van en bezwaar tegen de
verwerking; overdraagbaarheid van gegevens).

Je kan je rechten kosteloos en elektronisch uitoefenen via de contactinformatie vermeld vooraan deze
verklaring. Alleen bij overmatig belastende verzoeken, kan Let Them Play je een administratieve
kostenvergoeding aanrekenen.

Cookies
Let Them Play maakt op haar websites en aangifteportalen gebruik van cookies. Een cookie is een
eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit
informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je
kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie
wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites,
niet helemaal correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Met betrekking tot de gebruikte cookies verwijst Let Them Play trouwens nog naar haar
cookieverklaring.

Een klacht of vraag over jouw persoonsgegevens?
Jouw aanspreekpunt bij Let Them Play werd al meegedeeld hierboven.

Heb je echter een klacht, dan kun je die ook indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dat
de Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA (www.privacycommission.be). Dat is de nieuwe naam voor
de privacycommissie. Je kan ook steeds verhaal aantekenen bij de nationale rechtbanken.

Versie van deze privacyverklaring
Deze pagina werd het laatst geactualiseerd op 08 mei 2021

Winkelwagen

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws